April 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 5 432 miljoner kronor i april, vilket är 27 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari–april till 14 585 miljoner kronor. Det är 3 098 miljoner kronor (27 procent) högre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har ökat med 2 841 miljoner kronor. Antalet asylsökande har dock minskat med 23 procent och antalet boenden i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 18 procent. Utgiftsökningarna förklaras främst av att det tar tid att avveckla och anpassa det mottagandesystem som byggdes upp under flyktingkrisen hösten 2015.

Asylsökande m.m. januari-april 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 1 575 2 047 -472 -23,1
- varav män 936 1 289 -353 -27,4
- varav kvinnor 639 758 -119 -15,7
- varav ensamkommande barn och unga 76 137 -61 -44,5

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-april 7 272 11 192 -3 920 -35,0
- varav män 4 360 6 713 -2 353 -35,1
- varav kvinnor 2 912 4 479 -1 567 -35,0
- varav ensamkommande barn och unga 397 1 037 -640 -61,7
- varav pojkar 301
- varav flickor 96

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-april 2017 37 985 33 948 4 037 11,9
- varav asyl 10 530 12 303 -1 773 -14,4
- varav anhöriga till asylsökande 5 604 4 780 824 17,2
- varav barn födda i Sverige till föräldrar med permanent uppehållstillstånd 3 470 2 057 1 413 68,7
- varav arbetsmarknad 10 234 6 939 3 295 47,5

Källa: Migrationsverket

Jan-april 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 100 473 122 708 -22 235 -18,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 5 432 - 27 14 585 3 098 32 580
1:1 Migrationsverket 517 17 1 933 70 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 752 - 69 11 997 2 841 23 728
Övriga anslag 162 25 654 186 2 948
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 6 5 13 11 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 24 278 88 1 043
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 10 75 45 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 44 - 3 185 41 396
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 6 71 - 18 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 4 33 20 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt