April 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i april 1 847 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än i april föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–april till 13 727 miljoner kronor. Det är 6 152 miljoner kronor (81,2 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat. Budgeten för 2017 är på ungefär samma nivå som 2016.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 1 847 100 13 727 6 152 34 990
1:1 Biståndsverksamhet 1 734 153 13 294 6 107 33 706
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 - 57 379 39 1 096
Övriga anslag 15 4 54 6 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 33 1 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 3 14 6 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: