April 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i april 3 285 miljoner kronor, vilket är 267 miljoner kronor lägre än i april föregående år.

Utfallet för perioden januari–april uppgick till 12 431 miljoner kronor. Det är 383 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 285 - 267 12 431 383 50 254
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 491 86 9 518 1 146 32 533
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 287 107 976 569 10 369
1:4 Forskning och teknikutveckling 16 - 75 92 - 15 587
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 400 - 1 392
Övriga anslag 492 14 1 844 75 6 765
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 14 216 14 1 133
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 2 9 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 12 - 20 42 - 7 212
1:8 Försvarets radioanstalt 86 5 326 16 980
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 13 - 5 55 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 24 - 4 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 8
2:1 Kustbevakningen 98 11 371 31 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 21 17 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 64 - 2 189 - 21 1 122
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 120 8 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 9 309 10 1 062
2:7 Statens haverikommission 3 0 14 - 1 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 0 117 6 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 19 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt