April 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Lägre avgifter till internationella organisationer i april

Utfallet för Internationell samverkan blev i april 102 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 695 miljoner kronor. Det är 111 miljoner kronor (13,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Det lägre utfallet beror främst på att utgifterna för anslag 1:1 Avgifter till internationella organisationer blev 82 miljoner lägre jämfört med i april föregående år. Utfallet för anslaget uppgår till 551 miljoner kronor för perioden januari–april. Det är 114 miljoner kronor lägre än samma period 2016.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 102 - 65 695 - 111 1 913
1:1 Avgifter till internationella organisationer 52 - 82 551 - 114 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 3 - 4 25 - 18 151
1:9 Svenska institutet 24 19 47 24 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 10 3 27 - 3 164
Övriga anslag 13 - 1 44 - 1 150
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 11 1 29
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 2 13 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 8 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 6 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt