April 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utgifterna för april på samma nivå som föregående år

Utfallet för Rättsväsendet blev i april 3 634 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor högre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 14 336 miljoner kronor. Det är 587 miljoner kronor (4,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 634 11 14 336 587 42 467
1:1 Polismyndigheten 1 888 3 7 532 377 21 922
1:2 Säkerhetspolisen 111 10 429 53 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 131 12 501 38 1 473
1:5 Sveriges Domstolar 481 10 1 839 47 5 520
1:6 Kriminalvården 709 - 9 2 743 66 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 197 - 22 825 - 29 2 339
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 10 10 12 11 92
Övriga anslag 108 - 2 455 24 1 482
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 0 209 8 648
1:7 Brottsförebyggande rådet 8 1 30 4 111
1:8 Rättsmedicinalverket 27 - 7 124 4 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 1 13 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 1 41 6 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 1 19 0 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 4 0 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 1 6 2 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 5 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt