April 2017 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Myndigheternas förändringar i lån och kontobehållningar påverkar nettoutlåningen

Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med 4 544 miljoner kronor i april. Sammantaget betyder det att nettoutlåningen har minskat med 7 358 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Utlåningen till Riksbanken ökade i april med 5 018 miljoner kronor. Det innebär att nettoutlåningen ökar. Hittills i år har denna utlåning ökat med 4 677 miljoner kronor. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 30 april till 227 341 miljoner kronor. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Premiepensions-insättningarna har minskat nettoutlåningen med 3 542 miljoner kronor i april. Totalt för de första fyra månaderna har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 13 930 miljoner kronor.

Utlåningen till Centrala studiestödsnämnden (CSN) ökade med 1 139 miljoner kronor i april. För perioden januari–april ökade CSN:s utlåning med 4 105 miljoner kronor. Detta ökar nettoutlåningen.

Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton ökade med 5 322 miljoner kronor i april. Det minskar nettoutlåningen. För perioden januari–april ökade behållningarna på räntekonto med 1 813 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 544 1 229 - 7 358 850 8 226
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt