April 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utgifterna på ungefär samma nivå som föregående år

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i april 935 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor högre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution uppgår för perioden januari–april till 3 581 miljoner kronor. Det är 45 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 935 18 3 581 45 10 986
1:1 Skatteverket 617 2 2 333 7 7 357
1:2 Tullverket 150 3 594 2 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 168 13 654 36 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt