April 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna.

Den kassamässiga korrigeringen blev -221 miljoner kronor i april.

För perioden januari–april uppgår den kassamässiga korrigeringen till 14 325 miljoner kronor. Det är 4 296 miljoner kronor (23,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I april påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 265 miljoner kronor. För de första fyra månaderna påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 417 miljoner kronor.

I april översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 1 292 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

I januari och februari påverkades den kassamässiga korrigeringen positivt med totalt 9 687 miljarder kronor.

Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt med 7 571 miljoner kronor med anledning av EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

I april redovisar Försvarsmakten 2 237 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För perioden januari–april redovisar Försvarsmakten 4 193 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot.

I april redovisar Trafikverket 300 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–april redovisar Trafikverket i stället 1 330 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de medel som tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering - 221 - 39 14 325 - 4 296 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt