April 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till EU 3 miljarder i april

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 050 miljoner kronor i april. Det är 1 226 miljoner kronor högre än i april 2016.

Avgiften för perioden januari–april uppgick till 2 484 miljoner kronor. Det är 3 788 miljoner kronor (60,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 050 1 226 2 484 - 3 788 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 050 1 226 2 484 - 3 788 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt