April 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Överskott i april månad, men ökade utgifter hittills i år

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. uppgick i april till ett överskott om 876 miljoner kronor vilket kan jämföras med utgifter om 2 945 miljoner kronor i april 2016. Överskottet för april beror på utfallet för anslag 1:1 Räntor på statsskulden och består till betydande del av överskott från räntor på lån i svenska kronor (749 miljoner kronor).

För perioden januari–april uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 2 928 miljoner kronor. Det är 2 069 miljoner kronor (241 procent) högre än samma period föregående år. Utgiftsökningen beror till största delen på följande anslagskomponenter:

Räntor på lån i svenska kronor uppgår under januari-april till 2 379 miljoner kronor, vilket är 444 miljoner kronor (23 procent) högre än samma period 2016.

Överkurser vid emission gav ett överskott om 3 192 miljoner kronor för perioden januari–april 2017. Överskottet är 3 314 miljoner kronor (50,9 procent) lägre än samma period föregående år. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteintäkt.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För perioden januari–april uppgick valutakursförlusterna till 811 miljoner kronor att jämföra med valutakursvinster om 355 miljoner kronor under januari–april 2016.

De ökade utgifterna för ovanstående anslagskomponenter motverkas delvis av minskade kursförluster. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna under perioden januari–april uppgår till 3 947 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2 886 miljoner kronor (42,2 procent) jämfört med samma period 2016.

Räntor på statsskulden i april 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2017 Utfall april 2016 Förändring april Utfall jan-april 2017 Utfall jan-april 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor -749 566 -1 315 2 379 1 935 444
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -9 -100 91 765 583 182
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -262 -1 953 1 691 -3 192 -6 506 3 314
Summa räntor -1 020 -1 488 467 -47 -3 988 3 941
Räntor på in- och utlåning (*) -344 -178 -166 -1 783 -1 631 -152
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 224 -259 483 811 -355 1 166
Kursförluster (+)/vinster (-) 262 4 867 -4 605 3 947 6 833 -2 886
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -878 2 943 -3 821 2 928 859 2 069

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 876 - 3 821 2 978 2 061 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 878 - 3 821 2 928 2 069 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 50 - 9 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt