April 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

De samlade utgifterna är i nivå med föregående år

Utfallet för Näringsliv blev 360 miljoner kronor i april, vilket är 55 miljoner kronor lägre än i april 2016. Det beror främst på lägre utgifter för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 1 922 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling uppgår för perioden januari–april till 435 miljoner kronor vilket är 276 miljoner kronor lägre än samma period 2016. Detta motverkas till stor del av ökade utgifter för anslag 1:5 Näringslivsutveckling (157 miljoner kronor) samt anslag 1:21 Patent- och registreringsverket (100 miljoner kronor).

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 360 - 55 1 922 5 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 104 - 59 435 - 276 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 4 630
1:5 Näringslivsutveckling 38 - 16 269 157 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 106 36 123
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 100 100 316
Övriga anslag 193 - 5 697 - 16 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 19 1 76 5 222
1:4 Tillväxtverket 22 - 7 92 - 6 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 16 - 7 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 4 66 5 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 0 14
1:11 Bolagsverket 1 0 6 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 49 0 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 2 2 - 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer - 1 - 1 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 6 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 103 10 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 8 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 3 25 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 40 4 113 6 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 21 2 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 7
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt