April 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i april 4 866 miljoner kronor, vilket är 1 955 miljoner kronor högre än i april 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 14 409 miljoner kronor. Det är 2 458 miljoner kronor (20,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur uppgår till 2 357 miljoner kronor i april. Det är 1 599 miljoner kronor högre än i april 2016. Större investeringar i nationell plan blev 1 552 miljoner kronor högre.

Hittills i år är utfallet för anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 5 857 miljoner kronor, vilket är 1 696 miljoner kronor högre än motsvarande period 2016. Av detta är 2 109 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 1 290 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan. Järnvägsinvesteringarna har ökat med 1 383 miljoner kronor hittills i år.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari-april till 5 288 miljoner kronor, vilket är 74 miljoner kronor högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 3 346 miljoner kronor och vidmakthållande av järnväg till 1 870 miljoner kronor för de första fyra månaderna.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 4 866 1 955 14 409 2 458 55 115
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 357 1 599 5 857 1 696 24 108
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 426 164 5 288 74 21 556
1:3 Trafikverket 105 - 6 416 - 4 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 437 425 709 664 1 449
1:12 Transportstyrelsen 165 - 16 696 25 2 086
1:14 Trängselskatt i Göteborg 13 - 212 165 - 93 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 121 0 464 3 1 632
Övriga anslag 243 1 814 93 1 952
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 63 63 63 63 83
1:7 Trafikavtal 76 15 354 95 900
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 4 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 16 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 2 115 71 150
1:13 Trafikanalys 5 - 1 15 - 3 65
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 9 0 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 1 41 3 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 2 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 4 0 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 - 5 23 - 2 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 7 5 18 10 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt