April 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Lägre utgifter för Energi hittills i år

Utfallet för Energi blev i april 174 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor lägre än i april 2016.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 804 miljoner kronor. Det är 46 miljoner kronor (6,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 174 - 62 804 - 46 2 877
1:1 Statens energimyndighet 23 1 96 6 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 - 32 87 - 5 233
1:4 Energiforskning 95 - 23 486 32 1 421
1:8 Energiteknik 0 - 1 2 - 66 440
1:9 Elberedskap 10 - 4 45 - 10 255
Övriga anslag 18 - 2 87 - 4 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 8 0 34 0 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 2 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 0 33 1 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 - 2 18 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 1 - 9 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt