April 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Lägre utgifter för allmän miljö- och naturvård i april.

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i april 504 miljoner kronor, vilket är 334 miljoner kronor (39,8 procent) lägre än föregående år. Det är framför allt utgifterna under anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blivit lägre.

Utfallet för perioden januari–april uppgick till 2 227 miljoner kronor. Det är 131 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 504 - 334 2 227 - 131 8 404
1:1 Naturvårdsverket 39 5 151 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 9 - 38 25 - 46 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 140 - 172 186 - 181 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 52 - 52 415 12 868
1:5 Miljöforskning 3 3 48 43 80
1:6 Kemikalieinspektionen 21 0 85 6 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 32 108 29 272
1:8 Supermiljöbilspremie 31 18 84 7 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 4 73 3 227
1:10 Klimatanpassning 4 - 8 24 - 9 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 34 - 12 319 - 69 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 4 28 20 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 6 - 10 21
1:14 Hållbara städer 1 0 3 0 5
1:15 Skydd av värdefull natur 32 - 38 319 27 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 2 76 3 230
1:17 Klimatinvesteringar 4 - 3 15 - 7 700
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 - 1 15 - 3 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 - 4 245 34 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt