April 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Kapitaltillskott och särskild löneskatt ger ökade utgifter hittills i år

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 542 miljoner kronor, vilket är 458 miljoner kronor högre än i april 2016. Det beror främst på att anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. belastats med särskild löneskatt på cirka 400 miljoner kronor i april. Någon motsvarande anslagsbelastning för särskild löneskatt förekom inte i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 5 268 miljoner kronor. Det är 740 miljoner kronor (16,4 procent) högre än samma period föregående år. Omkring 400 miljoner kronor förklaras av det högre utfallet för anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgifterna för anslag 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 230 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Anslaget har använts för att finansiera ett kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB). Riksdagen beslutade den 23 juni 2016 om kapitaltillskott till AIIB som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna. Kapitaltillskottet betalas in genom fem lika stora årliga utbetalningar, varav tre återstår efter denna.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 542 458 5 268 740 15 259
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 329 434 4 264 448 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 45 0 182 3 555
1:11 Finansinspektionen 44 2 171 15 512
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 230 210
1:15 Riksrevisionen 30 30 108 35 324
Övriga anslag 95 - 8 312 10 1 043
1:1 Statskontoret 7 0 25 0 94
1:2 Kammarkollegiet 5 1 18 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 7 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 20 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 56 9 161
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 9 59 - 6 193
1:12 Riksgäldskontoret 34 - 2 91 - 6 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 3 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 1 22 7 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 1 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt