April 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Högre utgifter för transfereringar jämfört med föregående år

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev i april 90 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än i april 2016.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–april till 412 miljoner kronor. Det är 74 miljoner kronor (21,7 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer som ökat med 37 miljoner kronor samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 40 miljoner kronor. Dessa anslag uppfördes på statens budget förra året, men hade inget utfall under perioden januari–april 2016.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 90 4 412 74 6 765
1:4 Boverket 15 - 3 65 - 4 254
1:6 Lantmäteriet 41 - 6 167 0 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 5 5 37 37 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 5 5 40 40 2 700
Övriga anslag 24 3 103 0 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 - 1 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 2 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 16 1 46
2:1 Konsumentverket 12 1 48 3 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 13 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 6 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 0
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt