April 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet något högre än föregående år

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i april 2 208 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner kronor högre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för perioden januari–april till 6 787 miljoner kronor. Det är 443 miljoner kronor (7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 208 81 6 787 443 14 521
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 324 9 715 76 1 423
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 5 365 11 1 129
10:1 Filmstöd 2 - 1 546 212 547
13:1 Stöd till idrotten 482 7 972 21 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 962 11 1 927 21 3 856
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 30 90 65 175
Övriga anslag 297 21 2 173 37 5 457
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 12 - 9 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 5 117 3 336
1:3 Skapande skola 0 0 0 - 2 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 6 2 10 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 0 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 339 6 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 8 160 9 191
2:3 Statens musikverk 7 - 2 32 0 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 42 4 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 37 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 4 - 1 20 2 66
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 7 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 7 0 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 - 2 130 - 3 396
6:1 Riksarkivet 37 6 139 7 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 76 4 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 - 3 18 - 1 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 85 1 254
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 18 0 52
8:4 Riksutställningar 3 1 12 2 43
8:5 Forum för levande historia 7 3 18 4 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 3 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 4 36 - 9 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 7 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 14 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 14 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 111 - 5 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 3 3 7 7 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 11 - 1 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 2 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 9 - 1 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 18 9 59
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 58 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 4 0 15 1 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt