April 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i april 5 047 miljoner kronor, vilket är 276 miljoner kronor högre än i april 2016. Det högre utfallet beror främst på högre utgifter för anslag  1:7 Maxtaxa i förskola och annan pedagogisk verksamhet m.m. och 1:16 Fler anställda i lågstadiet. Däremot var utfallet för anslag 1:5 Utveckling skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning lägre jämfört med april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för perioden januari–april till 23 256 miljoner kronor. Det är 1 545 miljoner kronor (7,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på utfallet för 1:16 Fler anställda i lågstadiet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 5 047 276 23 256 1 545 72 381
1:1 Statens skolverk 72 35 236 78 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 0 127 - 2 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 - 2 180 - 8 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 39 - 251 401 - 228 2 869
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 125 124 2 226 229 4 630
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 203 621 44 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 158 6 680 26 2 172
1:16 Fler anställda i lågstadiet 493 493 995 995 2 300
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 561 12 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 689 10 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 661 20 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 707 11 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 680 19 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 501 8 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 557 12 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 527 8 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 446 12 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 361 5 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 495 16 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 285 10 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 232 8 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 502 8 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 361 11 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 500 8 1 500
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 840 20 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 399 67 2 172 171 5 845
Övriga anslag 1 431 - 42 6 714 43 24 224
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 15 7 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 18 0 114 - 36 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 31 24 68 24 177
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 1 - 1 19 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 - 10 15 - 20 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 4 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 2 35 1 107
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 11 9 29 23 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 8 7 8 2 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 38 38 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 41 - 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 48 10 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 215 3 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 123 2 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 212 7 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 76 1 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 343 6 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 108 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 256 6 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 85 1 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 175 2 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 78 1 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 80 - 1 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 298 9 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 46 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 194 4 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 35 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 66 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 33 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 11 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 159 6 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 22 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 - 30 106 - 29 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 144 3 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 125 2 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 124 3 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 18 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 99 0 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 16 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 115 3 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 16 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 53 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 21 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 43 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 132 3 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 8 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 1 1 064 27 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 9 - 9 243 - 49 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 134 3 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 280
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 2 48 0 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 22 6 156 9 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 9 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 23 179 - 57 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 18 2 54
3:8 Kungl. biblioteket 23 - 36 113 0 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 5 2 15 4 46
3:10 Sunet 5 1 14 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 - 1 1 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 3 6 - 3 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 3 79 - 14 106
4:1 Internationella program 1 0 31 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 5 0 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt