April 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utgifterna för studiemedel på samma nivå som 2016

Utfallet för Studiestöd blev i april 1 925 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Studiestöd uppgår för perioden januari–april till 8 116 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 1 925 - 29 8 116 - 21 22 434
1:1 Studiehjälp 354 8 1 419 41 3 428
1:2 Studiemedel 1 250 6 5 438 25 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 166 2 753 9 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 209 - 107 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 16 261 14 830
Övriga anslag 7 - 2 36 - 2 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 - 1 23 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 8 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 4 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt