April 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Lägre utgifter hittills jämfört med föregående år

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i april till 6 051 miljoner kronor, vilket är 233 miljoner kronor lägre jämfört med april 2016. Det beror främst på lägre utgifter för anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

För perioden januari–april uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 23 577 miljoner kronor. Det är en minskning med 989 miljoner kronor (4,0 procent) jämfört med samma period 2016.

Den största utgiftsposten inom utgiftsområdet är anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd som uppgick till 9 637 miljoner kronor för årets första fyra månader. Det är 810 miljoner kronor (7,8 procent) lägre än utfallet för samma period 2016. De minskade utgifterna avser aktivitetsstöd (301 miljoner kronor), bidrag till arbetslöshetsersättning (360 miljoner kronor) samt statliga ålderspensionsavgifter (149 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår för perioden januari–april till 2 340 miljoner kronor, vilket är 550 miljoner kronor (19,0 procent) lägre än januari–april 2016.

De minskade utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser motverkas delvis av ökade utgifter på andra anslag. De anslag som ökat mest jämfört med samma period 2016 är 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (189 miljoner kronor motsvarande 6,9 procent) och 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 (167 miljoner kronor motsvarande 168,2 procent).

Antalet inskrivna personer vid Arbetsförmedlingen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgick slutet av april till 364 464 personer, vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med april 2016. Antalet utrikes födda har ökat både bland öppet arbetslösa (11,3 procent) och sökande i program aktivitetsstöd (11,5 procent). Samtidigt har antalet ungdomar mellan 18-24 år minskat med 7,3 procent bland öppet arbetslösa och 14,2 procent bland sökande i program med aktivitetsstöd.

Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen - öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd
April 2017 April 2016 Förändring, antal Förändring %
Öppet arbetslösa 186 634 181 154 5 480 3,0
- varav utrikes födda 110 809 99 558 11 251 11,3
- varav ungdomar 18-24 år 20 932 22 570 -1 638 -7,3
- varav kvinnor 82 212 78 338 3 874 4,9
- varav män 104 422 102 816 1 606 1,6
Sökande i program med aktivitetsstöd 177 830 179 309 -1 479 -0,8
- varav utrikes födda 97 528 87 444 10 084 11,5
- varav ungdomar 18-24 år 32 905 38 335 -5 430 -14,2
- varav kvinnor 80 759 80 339 420 0,5
- varav män 97 071 98 970 -1 899 -1,9
Totalt 364 464 360 463 4 001 1,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 051 - 233 23 577 - 989 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 797 77 2 916 189 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 419 - 155 9 637 - 810 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 679 - 105 2 340 - 550 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 374 - 99 5 497 - 83 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 57 32 267 167 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 108 - 24 413 8 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 525 33 2 105 78 6 216
Övriga anslag 91 8 401 12 1 180
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 38 1 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 13 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 - 2 19 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 53 3 270 5 739
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 32
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 14 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 11 11 15 5 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt