April 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 901 miljoner kronor i april, vilket är 96 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Utfallet uppgår för perioden januari–april till 11 653 miljoner kronor. Det är 416 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension uppgår till 4 489 miljoner kronor för de första fyra månaderna. Det är 267 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 3 904 miljoner kronor för perioden januari–april, vilket är 138 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än för samma period 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 901 - 96 11 653 - 416 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 116 - 65 4 489 - 267 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 967 - 36 3 904 - 138 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 688 - 5 2 748 - 53 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 82 10 324 40 954
2:1 Pensionsmyndigheten 48 0 188 2 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt