April 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter hittills jämfört med föregående år

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i april till 8 397 miljoner kronor, vilket är 506 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än utfallet i april föregående år. Det beror huvudsakligen på lägre utgifter för anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering (269 miljoner kronor), 1:2 Aktivitets och sjukersättningar m.m. (144 miljoner kronor) och 1:6 bidrag för sjukskrivningsprocessen (121 miljoner kronor).

För perioden januari–april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 35 285 miljoner kronor, vilket är 811 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än motsvarande period 2016. Det beror främst på lägre utgifter för anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering och 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår för perioden januari–april till 13 017 miljoner kronor, vilket är 258 miljoner kronor (1,9 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för april uppgick till 10,7 dagar, vilket är i nivå med sjukpenningtalet för april 2016 och 0,2 dagar lägre än sjukpenningtalet för januari 2017.

Antalet nya sjukskrivningar ökade tidigare från år till år fram till september 2015, då ökningstakten började avta. Nu har Försäkringskassan noterat en svag minskning i antalet nya sjukskrivningar. Sjukfallens varaktighet under det första sjukskrivningsåret har minskat jämfört med närmast föregående år. Samtidigt ökar antalet sjukfall som är längre än två år. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av februari totalt uppgick till 192 108. Det var en minskning med 2,0 procent från februari 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 37,6 procent vilket kan jämföras med 30,1 procent i februari 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari–april till 16 121 miljoner kronor vilket är 546 miljoner kronor (3,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i april till 325 794. Det är en minskning med 4,2 procent jämfört med april 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning varit lägre än utflödet. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i april till 3,0 vilket är en minskning med 13,7 procent jämfört med april 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet uppgick i april till 27,4 dagar. Det är en minskning med 2,4 procent jämfört med april 2016.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 10,7 10,7 0,5
Kvinnor 14,2 14,0 1,2
Män 7,4 7,4 -0,7

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Februari 2017 Februari 2016 Förändring %
Samtliga 192 108 195 940 -2,0
Därav längre än ett år 72 201 59 055 22,3
Längre än ett år, andel av samtliga 37,6% 30,1%

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 325 794 340 029 -4,2
Kvinnor 189 043 198 212 -4,6
Män 136 751 141 817 -3,6

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
April 2017 April 2016 Förändring %
Totalt 3,0 3,5 -13,7
Kvinnor 3,1 3,7 -16,7
Män 3,0 3,3 -10,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 27,4 28,0 -2,4
Kvinnor 33,1 33,9 -2,1
Män 21,8 22,4 -2,7

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 397 - 506 35 285 - 811 107 052
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 165 - 269 13 017 - 258 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 4 000 - 144 16 121 - 546 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 252 - 7 1 017 - 41 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 166 - 121 1 742 - 191 2 901
2:1 Försäkringskassan 696 38 2 904 221 8 395
Övriga anslag 118 - 2 485 5 2 294
1:3 Handikappersättningar 112 - 1 453 5 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 12 0 33
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 2 - 2 - 2 - 2 810
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 21 1 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt