April 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 70,5 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor högre än i april 2016. De totala utgifterna för perioden januari-april uppgår till 309,8 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 60 procent lägre än för perioden januari–april 2016.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 111 52 4 558 204 13 268
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 5 - 2 91 - 4 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 45 0 348 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 7 247 21 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 - 1 52 35 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 16 8 29 1 90
3:1 Sametinget 4 1 14 1 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 618 20 2 435 136 7 379
5:1 Länsstyrelserna m.m. 237 13 897 18 2 736
6:1 Allmänna val och demokrati 2 - 4 7 - 12 87
6:2 Justitiekanslern 3 0 13 1 49
6:3 Datainspektionen 4 - 1 17 0 54
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 1
6:5 Valmyndigheten 2 1 7 2 20
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 86 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 9 6 84 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 2 5 4 15
8:1 Presstöd 47 3 210 4 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 10 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 4 - 1 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 542 458 5 268 740 15 259
1:1 Statskontoret 7 0 25 0 94
1:2 Kammarkollegiet 5 1 18 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 7 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 329 434 4 264 448 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 20 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 56 9 161
1:9 Statistiska centralbyrån 45 0 182 3 555
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 9 59 - 6 193
1:11 Finansinspektionen 44 2 171 15 512
1:12 Riksgäldskontoret 34 - 2 91 - 6 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 230 210
1:15 Riksrevisionen 30 30 108 35 324
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 3 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 1 22 7 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 1 1 3
3 Skatt, tull och exekution 935 18 3 581 45 10 986
1:1 Skatteverket 617 2 2 333 7 7 357
1:2 Tullverket 150 3 594 2 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 168 13 654 36 1 884
4 Rättsväsendet 3 634 11 14 336 587 42 467
1:1 Polismyndigheten 1 888 3 7 532 377 21 922
1:2 Säkerhetspolisen 111 10 429 53 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 131 12 501 38 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 0 209 8 648
1:5 Sveriges Domstolar 481 10 1 839 47 5 520
1:6 Kriminalvården 709 - 9 2 743 66 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 8 1 30 4 111
1:8 Rättsmedicinalverket 27 - 7 124 4 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 1 13 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 1 41 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 197 - 22 825 - 29 2 339
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 1 19 0 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 4 0 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 1 6 2 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 5 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 10 10 12 11 92
5 Internationell samverkan 102 - 65 695 - 111 1 913
1:1 Avgifter till internationella organisationer 52 - 82 551 - 114 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 3 - 4 25 - 18 151
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 11 1 29
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 2 13 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 8 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 6 0 17
1:9 Svenska institutet 24 19 47 24 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 10 3 27 - 3 164
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 285 - 267 12 431 383 50 254
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 491 86 9 518 1 146 32 533
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 14 216 14 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 287 107 976 569 10 369
1:4 Forskning och teknikutveckling 16 - 75 92 - 15 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 2 9 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 12 - 20 42 - 7 212
1:8 Försvarets radioanstalt 86 5 326 16 980
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 13 - 5 55 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 24 - 4 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 8
2:1 Kustbevakningen 98 11 371 31 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 21 17 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 64 - 2 189 - 21 1 122
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 120 8 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 9 309 10 1 062
2:7 Statens haverikommission 3 0 14 - 1 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 0 117 6 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 19 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 400 - 1 392
7 Internationellt bistånd 1 847 100 13 727 6 152 34 990
1:1 Biståndsverksamhet 1 734 153 13 294 6 107 33 706
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 - 57 379 39 1 096
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 33 1 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 3 14 6 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 16
8 Migration 5 432 - 27 14 585 3 098 32 580
1:1 Migrationsverket 517 17 1 933 70 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 752 - 69 11 997 2 841 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 6 5 13 11 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 24 278 88 1 043
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 10 75 45 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 44 - 3 185 41 396
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 6 71 - 18 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 4 33 20 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3 637 - 1 820 23 435 - 762 68 496
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 9 - 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 2 24 - 4 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 44 - 2 141
1:4 Tandvårdsförmåner 433 - 30 1 845 100 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 0 - 1 819 7 992 2 231 24 050
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 657 418 1 362 - 1 096 2 729
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 49 29 137 28 485
1:8 Bidrag till psykiatri 17 - 16 943 34 1 109
1:9 Läkemedelsverket 11 - 3 42 - 6 132
1:10 E-hälsomyndigheten 9 11 38 16 144
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 0 121 - 2 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 29 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 39 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 - 32 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 19 1 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 17 - 98 188 - 22 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 - 14 63 - 58 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 763 - 351 7 148 - 1 173 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 270 78 1 855 - 20 2 474
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 - 3 315 13 947
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 93 16 401 222 712
5:1 Barnombudsmannen 3 0 11 1 25
5:2 Barnets rättigheter 2 1 5 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 - 1 70 - 35 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 2 10 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 33 2 137 - 11 547
8:1 Socialstyrelsen 56 11 180 22 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 - 4 198 - 4 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården - 1 - 10
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 3 - 11
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 397 - 506 35 285 - 811 107 052
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 165 - 269 13 017 - 258 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 4 000 - 144 16 121 - 546 48 707
1:3 Handikappersättningar 112 - 1 453 5 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 252 - 7 1 017 - 41 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 12 0 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 166 - 121 1 742 - 191 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 2 - 2 - 2 - 2 810
2:1 Försäkringskassan 696 38 2 904 221 8 395
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 21 1 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 901 - 96 11 653 - 416 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 116 - 65 4 489 - 267 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 967 - 36 3 904 - 138 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 688 - 5 2 748 - 53 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 82 10 324 40 954
2:1 Pensionsmyndigheten 48 0 188 2 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 210 33 29 466 671 89 491
1:1 Barnbidrag 2 270 71 9 014 279 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 308 - 74 13 751 302 41 697
1:3 Underhållsstöd 235 - 1 876 - 53 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 3 313 1 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 332 16 1 319 77 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 2 489 77 7 468
1:8 Bostadsbidrag 361 0 1 700 - 12 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 157 12 8 096 1 419 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 - 1 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 518 - 41 5 577 1 195 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 425 55 1 729 309 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 181 19 544 - 86 3 599
1:5 Hemutrustningslån 18 2 85 23 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 33 3 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 18 - 1 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 4 - 23 101 - 22 248
4:1 Åtgärder mot segregation 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 051 - 233 23 577 - 989 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 797 77 2 916 189 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 419 - 155 9 637 - 810 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 679 - 105 2 340 - 550 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 374 - 99 5 497 - 83 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 38 1 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 57 32 267 167 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 13 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 - 2 19 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 108 - 24 413 8 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 525 33 2 105 78 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 53 3 270 5 739
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 32
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 14 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 11 11 15 5 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 1 925 - 29 8 116 - 21 22 434
1:1 Studiehjälp 354 8 1 419 41 3 428
1:2 Studiemedel 1 250 6 5 438 25 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 166 2 753 9 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 209 - 107 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 - 1 23 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 8 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 16 261 14 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 4 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 047 276 23 256 1 545 72 381
1:1 Statens skolverk 72 35 236 78 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 0 127 - 2 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 - 2 180 - 8 713
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 15 7 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 39 - 251 401 - 228 2 869
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 18 0 114 - 36 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 125 124 2 226 229 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 31 24 68 24 177
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 1 - 1 19 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 - 10 15 - 20 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 4 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 2 35 1 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 203 621 44 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 158 6 680 26 2 172
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 11 9 29 23 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 493 493 995 995 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 8 7 8 2 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 38 38 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 41 - 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 48 10 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 561 12 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 689 10 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 661 20 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 707 11 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 680 19 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 501 8 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 557 12 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 527 8 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 446 12 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 361 5 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 495 16 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 285 10 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 232 8 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 502 8 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 361 11 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 500 8 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 215 3 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 123 2 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 212 7 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 76 1 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 343 6 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 108 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 256 6 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 85 1 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 175 2 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 78 1 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 80 - 1 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 298 9 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 46 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 194 4 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 35 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 66 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 33 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 11 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 159 6 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 22 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 - 30 106 - 29 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 144 3 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 125 2 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 124 3 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 18 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 99 0 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 16 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 115 3 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 16 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 53 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 21 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 43 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 132 3 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 8 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 1 1 064 27 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 9 - 9 243 - 49 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 134 3 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 840 20 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 399 67 2 172 171 5 845
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 280
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 2 48 0 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 22 6 156 9 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 9 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 23 179 - 57 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 18 2 54
3:8 Kungl. biblioteket 23 - 36 113 0 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 5 2 15 4 46
3:10 Sunet 5 1 14 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 - 1 1 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 3 6 - 3 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 3 79 - 14 106
4:1 Internationella program 1 0 31 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 5 0 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 208 81 6 787 443 14 521
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 12 - 9 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 5 117 3 336
1:3 Skapande skola 0 0 0 - 2 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 6 2 10 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 0 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 324 9 715 76 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 339 6 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 8 160 9 191
2:3 Statens musikverk 7 - 2 32 0 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 42 4 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 37 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 4 - 1 20 2 66
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 7 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 7 0 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 - 2 130 - 3 396
6:1 Riksarkivet 37 6 139 7 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 76 4 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 - 3 18 - 1 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 5 365 11 1 129
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 85 1 254
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 18 0 52
8:4 Riksutställningar 3 1 12 2 43
8:5 Forum för levande historia 7 3 18 4 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 3 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 4 36 - 9 92
10:1 Filmstöd 2 - 1 546 212 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 7 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 14 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 14 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 111 - 5 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 3 3 7 7 35
13:1 Stöd till idrotten 482 7 972 21 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 11 - 1 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 2 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 9 - 1 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 962 11 1 927 21 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 18 9 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 30 90 65 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 58 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 4 0 15 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 90 4 412 74 6 765
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 - 1 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 2 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 15 - 3 65 - 4 254
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 16 1 46
1:6 Lantmäteriet 41 - 6 167 0 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 5 5 37 37 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 5 5 40 40 2 700
2:1 Konsumentverket 12 1 48 3 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 13 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 6 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 0
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 3
19 Regional tillväxt 188 - 35 636 - 63 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 68 - 23 266 - 110 1 558
1:2 Transportbidrag 31 - 7 141 - 15 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 91 - 2 230 52 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 2 - 2 - 2 9
20 Allmän miljö- och naturvård 504 - 334 2 227 - 131 8 404
1:1 Naturvårdsverket 39 5 151 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 9 - 38 25 - 46 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 140 - 172 186 - 181 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 52 - 52 415 12 868
1:5 Miljöforskning 3 3 48 43 80
1:6 Kemikalieinspektionen 21 0 85 6 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 32 108 29 272
1:8 Supermiljöbilspremie 31 18 84 7 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 4 73 3 227
1:10 Klimatanpassning 4 - 8 24 - 9 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 34 - 12 319 - 69 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 4 28 20 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 6 - 10 21
1:14 Hållbara städer 1 0 3 0 5
1:15 Skydd av värdefull natur 32 - 38 319 27 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 2 76 3 230
1:17 Klimatinvesteringar 4 - 3 15 - 7 700
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 - 1 15 - 3 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 - 4 245 34 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 6
21 Energi 174 - 62 804 - 46 2 877
1:1 Statens energimyndighet 23 1 96 6 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 - 32 87 - 5 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 95 - 23 486 32 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 8 0 34 0 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 2 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 0 33 1 119
1:8 Energiteknik 0 - 1 2 - 66 440
1:9 Elberedskap 10 - 4 45 - 10 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 - 2 18 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 1 - 9 25
22 Kommunikationer 4 866 1 955 14 409 2 458 55 115
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 357 1 599 5 857 1 696 24 108
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 426 164 5 288 74 21 556
1:3 Trafikverket 105 - 6 416 - 4 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 63 63 63 63 83
1:7 Trafikavtal 76 15 354 95 900
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 4 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 16 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 2 115 71 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 437 425 709 664 1 449
1:12 Transportstyrelsen 165 - 16 696 25 2 086
1:13 Trafikanalys 5 - 1 15 - 3 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 13 - 212 165 - 93 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 121 0 464 3 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 9 0 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 1 41 3 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 2 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 4 0 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 - 5 23 - 2 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 7 5 18 10 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 654 - 85 2 918 - 846 17 189
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 1 135 - 13 403
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 17 57 - 57 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 - 1 40 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 33 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 7 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 2 44 14 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 16 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 51 - 5 190 - 14 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 0 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 16 - 44 231 - 392 6 498
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 11 - 2 36 1 130
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 3 4 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 3 4 179
1:14 Livsmedelsverket 28 - 1 115 7 317
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 12 22 9 145
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 165 - 8 682 - 250 3 495
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 76 - 22 399 - 190 2 028
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 3 2 7 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 1 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 - 2 40 0 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 607 6 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 48 2 203 51 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
24 Näringsliv 360 - 55 1 922 5 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 19 1 76 5 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 104 - 59 435 - 276 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 4 630
1:4 Tillväxtverket 22 - 7 92 - 6 273
1:5 Näringslivsutveckling 38 - 16 269 157 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 16 - 7 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 4 66 5 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 0 14
1:11 Bolagsverket 1 0 6 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 49 0 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 106 36 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 2 2 - 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer - 1 - 1 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 6 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 103 10 309
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 100 100 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 8 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 3 25 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 40 4 113 6 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 21 2 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 7
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 020 35 192 4 072 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 31 552 1 659 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 324 20 1 301 79 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 2 333 2 333 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 876 - 3 821 2 978 2 061 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 878 - 3 821 2 928 2 069 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 50 - 9 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 050 1 226 2 484 - 3 788 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 050 1 226 2 484 - 3 788 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 75 229 - 2 188 302 833 15 971 964 150
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76 105 1 633 299 855 13 911 947 743
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 544 1 229 - 7 358 850 8 226
Kassamässig korrigering - 221 - 39 14 325 - 4 296 0
Totala utgifter 70 465 - 998 309 801 12 526 972 376
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt