December 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Kostnader för assistansersättning ökade i december

Utfallet blev 1 065 miljoner kronor (20,5 procent) högre än i december föregående år och uppgick till 6 259 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning ökade med 680 miljoner kronor och uppgick till 2 515 miljoner kronor i december.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 67 416 miljoner kronor. Det är 4 045 miljoner kronor (6,4 procent) högre än föregående år. Merparten av den preliminära utgiftsökningen ligger på anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna och uppgår till 3 535 miljoner kronor. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Enligt ändringsbudget ökades anslaget med 1 103 miljoner kronor då de prognostiserade kostnaderna bedömdes att inte rymmas inom anvisat anslag.

Utgifterna för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning har preliminärt ökat med 1 798 miljoner kronor (8,4 procent) jämfört med föregående år och uppgår till 23 310 miljoner kronor. Under 2016 kom nya regler för assistansersättningen vilka innebar att Försäkringskassan införde efterskottsbetalning av assistansersättningen. Denna förändring ledde till en temporär minskning av kostnaderna för assistansersättningen. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor. År 2016 var schablonbeloppet 288 kronor.

I början av 2016 utbetalades 1 000 miljoner kronor för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 2016. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen var begränsad till 2016 och påverkar därmed skillnaden i utfallet för utgiftsområdet mellan åren.

Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudget) för 2017 blev utgifterna preliminärt 3 028 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst lägre kostnader för statlig assistansersättning.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 259 1 065 67 416 4 045 70 444
1:4 Tandvårdsförmåner 514 34 5 782 253 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 25 606 3 535 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 357 137 2 913 - 649 3 229
1:8 Bidrag till psykiatri 27 23 1 167 182 1 209
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 515 680 23 310 1 798 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 105 57 2 302 - 109 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 10 - 52 758 50 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 573 20 5 578 - 15 5 869
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 0 - 4 32 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 12 3 83 5 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 22 13 147 10 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 27 - 42 433 - 46 485
1:9 Läkemedelsverket 13 2 133 - 2 132
1:10 E-hälsomyndigheten 22 - 4 170 44 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 8 374 2 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 86 29 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 3 - 3 74 - 68 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 8 1 58 1 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 24 3 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 1 389 - 115 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 13 162 - 126 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 92 - 9 979 31 1 052
5:1 Barnombudsmannen 1 2 25 0 25
5:2 Barnets rättigheter 6 6 23 - 6 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 20 10 195 38 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 34 2 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 96 55 545 64 547
8:1 Socialstyrelsen 102 - 6 632 62 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 92 16 679 80 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget