December 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utgifterna för migrationen minskade något 2017.

Utfallet för Migration blev i december 6 135 miljoner kronor, vilket är 495 miljoner kronor lägre än i december 2016. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) minskade med 394 miljoner kronor och utgifterna för asylsökandes boende minskade med 686 miljoner kronor. Utgifterna under anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder ökade med 237 miljoner kronor i december. Utgifterna för vidarebosättning ökade med 231 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för 2017 preliminärt till 39 801 miljoner kronor. Det är 1 450 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än 2016. Utgifterna för anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har minskat med 2 779 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 4 385 miljoner kronor medan ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 1 606 miljoner kronor. Orsaken till att utgifterna för boendet minskat är att antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 46 068 (37,5 procent) sedan årsskiftet.

Att ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting fortsatt att öka, trots att antalet asylsökande minskat och att ett nytt ersättningssystem trätt i kraft från och med den första juli, beror på att det finns en balans av äldre ersättningar till kommunerna. Dessa betalas ut allteftersom Migrationsverket hinner hantera dem. Det är också anledningen till att regeringen tillförde ytterligare cirka 6,2 miljarder kronor i höständringsbudget. Dels räknade regeringen med att Migrationsverket skulle hinna med att hantera fler ansökningar om ersättningar än vad som tidigare antagits, dels uppgick ansökningarna om ersättning för ensamkommande barn från kommunerna till ett högre belopp än vad som antogs i den ursprungliga budgetpropositionen för 2017 och proposition vårändringsbudget för 2017.

Asylsökande m.m. januari-december 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande december 1 899 1 987 -88 -4,4
- varav män 1 171 1 158 13 1,1
- varav kvinnor 728 829 -101 -12,2
- varav ens. barn och unga 100 108 -8 -7,4

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-december 25 666 28 939 -3 273 -11,3
- varav män 15 635 17 352 -1 717 -9,9
- varav kvinnor 10 031 11 587 -1 556 -13,4
- varav ens. barn och unga 1 336 2 199 -863 -39,2
- varav pojkar 1043
- varav flickor 293

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-december 2017 135 529 150 535 -15 006 -10,0
-varav asyl 36 531 71 571 -35 040 -49,0
-varav anhöriga till asylsökande 19 124 15 148 3 976 26,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 9 850 7 283 2 567 35,2
-varav arbetsmarknad 32 294 24 709 7 585 30,7

Källa: Migrationsverket

Jan-okt 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 76 640 122 708 -46 068 -37,5
- varav ensamkommande barn och unga 4 729 23 676 -18 947 -80,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 6 135 - 495 39 801 - 1 450 39 421
1:1 Migrationsverket 597 - 92 5 950 - 27 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 499 - 1 080 30 430 - 2 779 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 391 237 738 318 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 72 6 839 222 958
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 389 389 389 389 390
Övriga anslag 187 45 1 455 426 1 472
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 4 246 113 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 107 30 806 227 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 1 256 - 3 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 26 10 146 89 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget