December 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Det internationella biståndet ökade med knappt 15 procent 2017.

Utfallet för Internationellt bistånd blev i december 6 201 miljoner kronor, vilket är 3 072 miljoner kronor lägre än i december föregående år. Utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker m.m. blev 1 985 miljoner kronor lägre och utbetalningarna till andra multilaterala och internationella organisationer blev 1 178 miljoner kronor lägre. Det låga utfallet beror främst på att betalningarna gjorts tidigare under året.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick 2017 preliminärt till 36 699 miljoner kronor. Det är 4 728 miljoner kronor (14,8 procent) högre än 2016. Det beror dels på att biståndsbudgeten för 2017 var cirka 2 miljarder kronor högre än 2016, dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen. Förskottet uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 6 201 - 3 072 36 699 4 728 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 6 066 - 3 069 35 393 4 671 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 107 - 2 1 115 44 1 103
Övriga anslag 28 - 1 190 14 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 15 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 14 0 111 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 - 2 51 6 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 4 0 14 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: