December 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Ökade utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar i december

Utfallet blev 1 054 miljoner kronor (13,2 procent) högre än i december föregående år och uppgick till 9 058 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökade med 1 205 miljoner kronor och uppgick till 2 972 miljoner kronor i december.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 50 431 miljoner kronor. Det är 1 065 miljoner kronor högre än föregående år. Merparten av den preliminära utgiftsökningen ligger på anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och uppgår till 821 miljoner kronor. Anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap är det största inom utgiftsområdet och finansierar bland annat utbildnings- och övningsverksamhet. Preliminärt uppgick utgifterna för anslaget till 33 109 miljarder kronor under 2017. Under året har Försvarsmakten genomfört flertalet övningar, bland annat Aurora 17. I övningen deltog 19 000 personer ur Försvarsmakten och 1 500 personer från internationella förband.  

Inför 2017 har anslaget Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar avvecklats. Medlen har tillförts anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap samt 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 058 1 054 50 431 1 065 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 4 590 1 754 33 109 6 915 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 972 1 205 10 120 821 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 94 - 11 1 017 101 990
2:1 Kustbevakningen 117 - 22 1 167 54 1 117
2:4 Krisberedskap 328 3 1 144 101 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 151 - 8 1 102 49 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 1 984 - 185 - 7 085
Övriga anslag 806 116 2 718 93 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 394 59 1 074 78 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 241 49 583 - 17 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 0 25 0 25
1:7 Officersutbildning m.m. 35 - 6 204 5 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 1 176 1 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 3 - 7 67 - 22 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 1 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 34 19 75 50 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 7 5 13 2 21
2:7 Statens haverikommission 5 0 43 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 58 - 6 377 - 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 7 1 59 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget