December 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i december 222 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor högre än i december 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret till 1 944 miljoner kronor. Det är 126 miljoner kronor (6,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 222 35 1 944 - 126 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 130 27 1 378 - 134 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 0 130 5 151
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 34 4 33
1:9 Svenska institutet 22 - 1 121 19 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 34 6 164 - 19 174
Övriga anslag 12 2 118 - 1 120
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 13 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 3 1 4
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 1 45 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 25 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 17 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 3 0 15 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget