December 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i december 4 440 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2017 till 43 981 miljoner kronor. Det är 1 692 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 4 440 - 19 43 981 1 692 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 355 7 22 914 1 029 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 140 0 1 340 142 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 138 - 17 1 494 56 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 - 5 655 16 648
1:5 Sveriges Domstolar 544 - 12 5 508 112 5 520
1:6 Kriminalvården 804 4 8 572 377 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 293 - 1 2 654 - 94 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 13 5 64 1 75
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 7 2 43 24 92
Övriga anslag 83 - 2 737 29 794
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 2 109 13 111
1:8 Rättsmedicinalverket 45 - 1 408 14 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 6 1 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 1 40 - 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 2 91 - 21 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 - 2 47 25 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 16 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 8 0 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget