December 2017 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår till 27 048 miljoner kronor i december.

Preliminärt för helåret uppgår utgifterna till 299 052 miljoner kronor. Det är 13 695 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period 2016.

För 2017 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 2,8 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
dec 2017
Förändring jämfört
med dec 2016
Utfall
jan–dec 2017
Förändring jämfört
med jan–dec 2016
SB + ÄB
2017
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,0 1,1 299,1 13,7 300,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget