December 2017 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Irland har återbetalt sina lån och premiepensionerna har överförts till hushållen

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen ökade med 33 634 miljoner kronor i december. Sammantaget har nettoutlåningen har minskat med 2 945 miljoner kronor sedan årsskiftet. Riksgäldskontoret har alltså lånat 2 945 miljoner kronor sedan årsskiftet (netto).

Pensionsmyndigheten har i december överfört premiepensionsavgifter till hushållen. Det belastar nettoutlåningen med 35 001 miljoner kronor i december då inlåningen minskar. Tidigare i år har Pensionsmyndigheten placerat i princip motsvarande belopp på konto i Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret förvaltar medlen i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Totalt har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 2 661 miljoner kronor under 2016.

Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton minskar med 5 588 miljoner kronor i december 2017. Det ökar nettoutlåningen. För helåret har nettobehållningarna minskat med 46 miljoner kronor.

Utlåningen till Riksbanken har under 2017 tillfälligt ökat med totalt 9 648 miljoner kronor.

Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 december till 232 312 miljoner kronor. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor.

Sverige beslutade att stödja Irland med lån för att motverka finanskrisens effekter. År 2012 och 2013 lånade Irland sammanlagt 5 243 miljoner kronor. Under december 2017 har Irland återbetalt hela lånet, vilket påverkar nettoutlåningen negativt.

Utlåningen till CSN har under 2017 ökat med 5 749 miljoner kronor. Samtidigt har CSN ökat sina insättningar med 1 274 miljoner kronor. Sammanlagt har nettoutlåningen därmed ökat med 4 475 miljoner kronor på grund av CSN.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
Riksgäldskontorets nettoutlåning 33 634 - 2 396 - 2 945 - 17 710 8 226
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget