December 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i december 879 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor högre än i december 2016.

Preliminärt uppgår helårsutfallet för utgiftsområdet till 11 043 miljoner kronor. Det är 204 miljoner kronor (1,9 procent) högre än föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 879 89 11 043 204 11 024
1:1 Skatteverket 547 64 7 370 148 7 375
1:2 Tullverket 148 48 1 759 44 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 184 - 22 1 915 12 1 904
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget