December 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 2 240 miljoner kronor i december. För helåret uppgår den kassamässiga korrigeringen till 1 480 miljoner kronor. Det är 312 miljoner kronor  lägre än samma period föregående år.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I december påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 8 113 miljoner kronor. För helåret påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 198 miljoner kronor.

I december översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 2 520 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt med 4 772 miljoner kronor med anledning av EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

I december redovisar Försvarsmakten 4 704 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För helåret redovisar Försvarsmakten i stället 357 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt.

I december redovisar Trafikverket 3 356 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot.  För helåret redovisar Trafikverket 1 433 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de medel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering 2 240 3 154 1 480 - 312 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget