December 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Räntor på statsskulden ökade med 8,8 miljarder kronor år 2017, men utfallet blev lägre än budgeterat.

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i december då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 722 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett negativt utfall på 3 825 miljoner kronor i december 2016.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 10 569 miljoner kronor. Det är 8 826 miljoner kronor (506,4 procent) högre än föregående år.

För år 2017 uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 10 504 miljoner kronor. Det är 8 836 miljoner kronor (529,8 procent) högre än föregående år och beror främst på att inkomster från överkurser vid emission har minskat med 7 316 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Utgifter för räntor på lån i svenska kronor är 755 miljoner kronor högre år 2017 jämfört med föregående år. Vidare är valutakursvinster som redovisas mot anslaget 557 miljoner kronor lägre jämfört med år 2016. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Jämfört med statens budget för 2017 blev utfallet för utgiftsområdet preliminärt 5 899 miljoner kronor (35,8 procent) lägre än beräknat. Det lägre utfallet avser framför allt anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

Räntor på statsskulden i december 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall december 2017 Utfall december 2016 Förändring december Prel.utfall år 2017 Utfall år 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor 10 -419 429 15 080 14 326 755
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 12 0 12 1 948 1 913 35
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -730 -705 -25 -9 520 -16 836 7 316
Summa räntor -707 -1 124 417 7 508 -597 8 105
Räntor på in- och utlåning (*) -450 -642 192 -4 578 -4 908 331
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -1 590 -2 158 569 -1 945 -2 502 557
Kursförluster (+)/vinster (-) 1 023 98 925 9 519 9 675 -156
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 724 -3 826 2 102 10 504 1 668 8 836

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 722 2 103 10 569 8 826 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 724 2 102 10 504 8 836 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 64 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget