December 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Nytt anslag för Patent- och registreringsverket bidrar till högre utgifter jämfört med år 2016

Utfallet för Näringsliv blev 998 miljoner kronor i december vilket är 249 miljoner kronor högre än i december 2016. Ökningen avser i huvudsak anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 6 418 miljoner kronor. Det är 527 miljoner kronor (9,0 procent) högre jämfört med år 2016. Ökningen förklaras delvis av utfallet för det nya anslaget 1:21 Patent- och registreringsverket. Anslaget finns uppfört på statens budget från och med år 2017 och utfallet uppgår till 307 miljoner kronor. Utfallet för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling har ökat med 217 miljoner kronor (8,2 procent) jämfört med år 2016.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 998 249 6 418 527 6 856
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 671 238 2 862 217 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:5 Näringslivsutveckling 71 - 25 448 - 49 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:21 Patent- och registreringsverket 36 36 307 307 316
Övriga anslag 221 0 2 047 - 2 2 033
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 3 224 3 222
1:4 Tillväxtverket 29 3 279 8 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 11 - 7 57 - 27 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 - 7 200 4 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 4 0 14 1 14
1:11 Bolagsverket 2 1 20 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 143 - 5 143
1:14 Konkurrensforskning 8 1 14 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 9 8 25 11 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 17 10 37 19 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 309 30 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 24 0 25
2:2 Kommerskollegium 14 0 83 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 38 - 2 349 - 8 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 - 4 67 5 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget