December 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Gårdstödet betalades ut i december.

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i december 7 535 miljoner kronor, vilket är 5 297 miljoner kronor högre än i december föregående år. Den stora skillnaden beror främst på att största delen gårdsstödet betalats ut under december, medan det under 2016 betalades ut cirka 70 procent redan i oktober.

Utfallet för perioden januari–december uppgår till 17 226 miljoner kronor. Det är 1 328 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Orsaken är dels att en större del, jämfört med 2016, av  gårdsstödet för 2017 hunnit betalas ut under 2017. Dels påverkas utfallet av utbetalningar som gjorts under 2017 men som avser gårdsstödet för 2016.

Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudgetar) för 2017 så blev utgifterna preliminärt 1 015 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 7 535 5 297 17 226 1 328 18 242
1:2 Insatser för skogsbruket 51 17 286 - 48 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 049 4 925 7 280 831 7 504
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 578 200 3 145 348 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 371 190 1 919 316 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 820 19 1 820
Övriga anslag 334 - 37 2 776 - 138 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 46 0 406 - 14 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 3 118 4 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 106 2 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 16 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 24 - 12 128 - 11 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 9 9 45 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 74 41 603 64 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 4 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 23 10 126 - 15 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 13 10 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 19 16 179
1:14 Livsmedelsverket 33 2 322 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - 15 - 26 84 - 16 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 0 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 55 3 72 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 11 - 12 105 0 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 - 15 557 - 10 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 38 - 182
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget