December 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Väg- och järnvägsinvesteringarna 1 537 miljoner kronor högre än förra året

Decemberutfallet blev 894 miljoner kronor lägre än förra året och uppgick till 7 871 miljoner kronor.

Det preliminära årsutfallet för Kommunikationer uppgår till 53 117 miljoner kronor. Det är 3 030 miljoner kronor (6,0 procent) högre än föregående år.

Det högre årsutfallet förklaras till stor del av att utgifterna för utveckling av statens transportinfrastruktur har ökat med 2 464 miljoner kronor (12,2 procent) och uppgår till 22 692 miljoner kronor. Av detta avser 13 020 miljoner kronor större investeringar i nationell plan. Det är 1 745 miljoner kronor högre än föregående år. Väginvesteringarna uppgår till 3 970 miljoner kronor, det är 501 miljoner kronor högre än 2016. Järnvägsinvesteringarna uppgår till 8 698 miljoner kronor, det är 1 036 miljoner kronor högre än föregående år.

Det högre årsutfallet förklaras även av att utgifterna för vidmakthållande av statens transportinfrastruktur preliminärt har ökat. Ökningen är 521 miljoner kronor, totalt uppgår dessa utgifter till 21 055 miljoner kronor. Utfallet för vidmakthållande av vägar uppgår till 12 633 miljoner kronor, det är en minskning med 132 miljoner kronor. Utgifterna för vidmakthållande av järnvägar uppgår till 8 255 miljoner kronor, det är 651 miljoner kronor (8,6 procent) högre än 2016.

Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudget) för 2017 blev utgifterna preliminärt 2 041  miljoner kronor (3,7 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst lägre utgifter för utveckling av statens transportinfrastruktur.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 7 871 - 894 53 117 3 030 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 4 588 258 22 692 2 464 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 750 - 464 21 055 521 21 556
1:3 Trafikverket 148 26 1 314 66 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 91 - 449 1 568 442 1 449
1:12 Transportstyrelsen 185 - 21 2 078 2 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 26 - 151 1 035 - 88 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 113 - 6 1 482 - 4 1 632
Övriga anslag 150 - 87 1 892 - 374 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 12 0 80 1 83
1:7 Trafikavtal 34 - 68 850 98 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 48 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 150
1:13 Trafikanalys 12 0 60 - 6 65
2:1 Post- och telestyrelsen 2 - 1 28 0 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 15 - 12 130 - 4 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 12 3 23 3 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 20 9 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 33 - 23 87 - 29 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 22 15 72 18 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget