December 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Högre utgifter för hantering av ett ökat antal ansökningar om stöd för solceller

Utfallet blev 137 miljoner kronor (29,4 procent) högre än i december föregående år och uppgick till 603 miljoner kronor. Ökningen förklaras av högre stöd till solceller, biogas och energilagring.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet Energi uppgår till 2 987 miljoner kronor, det är 266 miljoner kronor (9,8 procent) högre än föregående år. Ökningen förklaras främst av att utgifterna för anslag 1:8 Energiteknik har ökat med 234 miljoner kronor (60,8 procent). Anslaget ökades med 203 miljoner kronor i enlighet med ändringsbudget. Orsaken till ökningen är att ansökningar om stöd för solceller har ökat och kö har bildats. För att kunna hantera det ökade antalet ansökningar har medel tillförts.

Det högre preliminära utfallet inom Energi beror även på högre utgifter för anslag 1:4 Energiforskning. Utgifterna uppgår till 1 453 miljoner kronor, det är 112 miljoner kronor högre än 2016.

Anslag 1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket blev 50 miljoner kronor lägre än förra året. Nästa år väntas anslaget bli 0 kronor.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 603 137 2 987 266 3 080
1:1 Statens energimyndighet 29 3 288 10 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 28 - 17 223 - 20 233
1:4 Energiforskning 230 50 1 453 112 1 421
1:8 Energiteknik 266 144 620 234 643
1:9 Elberedskap 30 - 30 165 - 32 255
Övriga anslag 19 - 12 237 - 39 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 9 0 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 50 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 14 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 14 - 3 113 6 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 2 1 25 5 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 25 0 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: