December 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utgifterna för sanering och återställande av förorenad mark ökade med 35 procent 2017.

Utfallet blev 8 miljoner kronor (0,6 procent) högre än i december föregående år och uppgick till 1 484 miljoner kronor.

Utgifterna för Allmän miljö- och naturvård uppgår 2017 preliminärt till 7 778 miljoner kronor. Det är 479 miljoner kronor (6,6 procent) högre än 2016. De högre utgifterna förklaras framför allt av att utgifterna för anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden har ökat med 178 miljoner kronor samt att utgifterna under anslag 1:08 Supermiljöbilspremie har ökat med 103 miljoner kronor.

Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudget) för 2017 blev utgifterna preliminärt 1 135 miljoner kronor (12,7 procent) lägre än beräknat. Orsaken är bland annat lägre utbetalningar av Supermiljöbilspremien.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 1 484 8 7 778 479 8 913
1:1 Naturvårdsverket 52 10 455 29 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 167 19 353 24 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 148 8 972 20 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 35 6 682 178 868
1:5 Miljöforskning 13 4 76 - 5 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 4 271 56 272
1:8 Supermiljöbilspremie 101 44 451 103 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 65 - 30 774 41 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 45 - 55 194 - 16 205
1:15 Skydd av värdefull natur 286 - 205 1 268 - 75 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 345 168 669 98 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 96 24 700 21 713
Övriga anslag 115 13 913 6 1 024
1:6 Kemikalieinspektionen 32 8 253 18 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 28 3 225 2 227
1:10 Klimatanpassning 10 1 105 - 6 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 9 4 32 - 1 34
1:14 Hållbara städer 0 0 4 - 3 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 24 - 5 230 6 230
1:18 Elbusspremie 0 0 4 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 11 3 60 6 61
1:11 (2016) Inspire - 3 - 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget