December 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i december blev 1 413 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 15 269 miljoner kronor. Det är 234 miljoner kronor (1,6 procent) högre än föregående år. Utgifterna för anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. ökade med 166 miljoner kronor (1,3 procent). Vidare är utgifterna för anslag 1:11 Finansinspektionen 48 miljoner kronor (9,8 procent) högre jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 413 - 95 15 269 234 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 166 - 79 12 641 166 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 2 546 - 24 555
1:11 Finansinspektionen 50 0 541 48 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 30 - 7 328 8 324
Övriga anslag 120 - 6 982 16 1 043
1:1 Statskontoret 14 4 96 10 94
1:2 Kammarkollegiet 7 2 59 9 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 3 64 2 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 19 - 18 161 - 4 161
1:10 Bidragsfastigheter 36 22 198 7 193
1:12 Riksgäldskontoret 24 5 263 - 19 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 21 31 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 11 - 1 77 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 - 1 3 0 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget