December 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Högre utgifter för statsbidrag jämfört med föregående år. Utfallet är dock väsentligt lägre jämfört med budget.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i december till 501 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor högre än i december 2016. Ökningen avser främst anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande samt 1:1 Bostadspolitisk utveckling.

Det preliminära årsutfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår till 3 800 miljoner kronor. Det är 741 miljoner kronor (24,2 procent) högre än föregående år.

Årets utfall för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 439 miljoner kronor högre än år 2016. Anslaget uppfördes på statens budget förra året och utfallet uppgick då till 23 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer har ökat med 258 miljoner kronor (170,3 procent) jämfört med 2016.

Jämfört med statens budget, inklusive vår- och höständringsbudget, för 2017 blev utfallet för utgiftsområdet preliminärt 3 004 miljoner kronor (44,1 procent) lägre än beräknat. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer och 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 501 260 3 800 741 6 805
1:4 Boverket 39 6 231 11 244
1:6 Lantmäteriet 52 4 547 35 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 250 153 409 258 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 1 800 - 50 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 78 55 462 439 2 700
Övriga anslag 83 43 351 49 507
1:1 Bostadspolitisk utveckling 51 50 59 48 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 1 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 4 46 1 46
2:1 Konsumentverket 18 3 155 14 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 - 1 43 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 22 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 3 1 18 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 1 0 2 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen - 2 - 3
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum - 5 - 10
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget