December 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i december 683 miljoner kronor, vilket är 74 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår preliminärt för helåret till 14 478 miljoner kronor. Det är 407 miljoner kronor (2,9 procent) högre än föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 683 - 74 14 478 407 14 521
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 44 - 17 336 - 20 336
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 5 - 2 1 421 105 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 1 007 17 1 007
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 24 7 395 15 396
6:1 Riksarkivet 41 7 398 16 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 - 14 1 122 8 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 254 3 254
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 3 - 17 242 - 35 243
13:1 Stöd till idrotten 0 - 20 1 935 12 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 0 3 851 40 3 856
Övriga anslag 344 - 20 2 971 33 3 023
1:1 Statens kulturråd 8 1 43 0 44
1:3 Skapande skola 15 4 187 5 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 10 - 2 36 - 3 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 - 5 5 - 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 - 1 14 - 1 14
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 0 191 2 191
2:3 Statens musikverk 13 - 1 118 6 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 19 - 6 146 9 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 - 4 117 - 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 0 66 6 66
4:1 Statens konstråd 0 0 8 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 11 0 33 - 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 1 28 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 3 0 21 1 21
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 - 3 228 10 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 93 22 252 - 2 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 58 7 58
8:4 Riksutställningar 6 - 3 46 7 43
8:5 Forum för levande historia 8 - 8 56 - 1 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2 0 10 1 10
9:2 Stöd till trossamfund 9 3 88 - 2 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 7 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 - 1 21 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 6 - 1 46 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 0 41 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 34 34 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 22 17 49 17 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 2 - 39 23 - 37 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 0 49 19 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 175 - 37 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 38 1 154 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 6 0 48 2 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget