December 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Högre bidrag till lärarlöner under 2017

Utfallet blev 463 miljoner kronor (6,3 procent) lägre än i december föregående år och uppgick till 6 908 miljoner kronor.

Det preliminära årsutfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgår till 71 066 miljoner kronor. Det är 5 041 miljoner kronor (7,6 procent) högre än 2016. Bidrag till lärarlöner ökade med 1 472 miljoner kronor (57,0 procent) och uppgår till 4 053 miljoner kronor. Anslaget används för utgifter för statsbidrag för höjda löner för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Även utgifterna för utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev preliminärt högre än för 2016. De uppgår till 3 168 miljoner kronor, det är en ökning med 1 124 miljoner kronor (55,0 procent). I enlighet med ändringsbudget ökades anslaget med 642 miljoner kronor för att Skolverket ska kunna minska skolsegregationen, främst på grundskolenivå.   

Utgifterna för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet, vars syfte är att höja utbildningens kvalitet och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev, ökade med 982 miljoner kronor (74,6 procent) och uppgår till 2 297 miljoner kronor.

Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudget) för 2017 blev utgifterna preliminärt 1 991 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än beräknat. Orsaken är bland annat lägre bidrag till lärarlöner.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 6 908 - 463 71 066 5 041 73 058
1:1 Statens skolverk 198 120 1 031 412 1 056
1:2 Statens skolinspektion 48 1 401 2 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 114 - 7 723 33 711
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 624 443 3 168 1 124 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 41 38 4 530 - 78 4 630
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 192 22 2 034 65 2 162
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 2 297 982 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 625 - 1 355 4 053 1 472 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 684 37 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 2 067 31 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 982 60 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 2 120 32 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 2 040 58 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 504 23 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 670 37 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 580 24 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 337 36 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 1 082 16 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 484 49 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 854 29 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 696 23 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 506 23 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 1 082 34 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 500 23 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 113 15 499 - 25 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 214 9 2 521 59 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 729 76 5 787 68 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 171 556 - 9 551
Övriga anslag 1 995 300 19 277 402 20 195
1:4 Sameskolstyrelsen 4 1 45 6 43
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 82 36 226 - 161 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 21 - 30 180 - 4 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 2 95 4 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 20 - 79 140 - 137 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 17 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 109 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 372 430 1 128 40 1 454
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 20 - 9 162 102 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 5 - 10 24 - 7 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18 18 18 18 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 42 42 156 156 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 19 3 137 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 6 - 8 143 4 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 644 9 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 369 6 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 634 20 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 227 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 1 029 17 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 323 5 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 - 2 770 15 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 254 4 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 526 7 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 235 4 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 23 - 5 240 - 10 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 93 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 894 28 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 139 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 - 3 583 9 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 105 2 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 197 3 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 49 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 98 3 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 32 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 477 18 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 67 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 408 6 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 62 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 433 8 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 92 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 375 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 63 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 373 10 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 53 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 - 10 298 - 11 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 47 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 - 4 344 6 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 48 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 3 158 6 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 63 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 128 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 396 9 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 58 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 25 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 259 14 3 153 103 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 4 404 13 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 5 151 8 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 12 - 112 383 18 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 28 0 29
3:7 Institutet för rymdfysik 6 1 54 0 54
3:8 Kungl. biblioteket 32 - 9 367 17 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 4 4 41 8 46
3:10 Sunet 11 8 44 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 6 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 11 3 37 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 98 - 15 106
4:1 Internationella program 7 4 79 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 5 31 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 3 0 10 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 - 1 17 - 5 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget