December 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utgifterna för studiemedel preliminärt högre än förra året

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 19 689 miljoner kronor. Det är 203 miljoner kronor (1,0 procent) högre än föregående år. Merparten av den preliminära utgiftsökningen ligger på det största anslaget under utgiftsområdet, anslag 1:2 Studiemedel. Ökningen uppgår till 177 miljoner kronor. Anslaget används bland annat för utgifter för studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag enligt studiestödslagen (1999:1395). Under året har anslaget ökats som en effekt av bland annat fler utbildningsplatser på Yrkesvux.

Även utgifterna för anslag 1:1 Studiehjälp ökade preliminärt med 107 miljoner kronor på helåret. Totalt uppgår utgifterna för anslaget till 3 430 miljoner kronor.

Statens utgifter för studiemedelsräntor blev preliminärt 227 miljoner kronor lägre än 2016.

Jämfört med statens budget för 2017 blev utgifterna preliminärt 2 745 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst lägre utgifter för studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 1 485 - 76 19 689 203 22 434
1:1 Studiehjälp 328 5 3 430 107 3 428
1:2 Studiemedel 915 - 89 13 061 177 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 142 - 12 1 879 41 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 356 - 227 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 84 14 845 81 830
Övriga anslag 15 6 117 24 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 51 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 5 2 28 0 27
1:7 Studiestartsstöd 5 5 24 24 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 14 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget