December 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Lägre utfall jämfört med föregående år och budget

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i december till 6 272 miljoner kronor, vilket är 272 miljoner kronor lägre jämfört med december 2016.

Det preliminära årsutfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgår till 71 548 miljoner kronor. Det är en minskning med 983 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med år 2016.

Preliminärt helårsutfall för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 26 791 miljoner kronor vilket är 1 781 miljoner kronor (6,2 procent) lägre än år 2016. Antalet inskrivna, utanför etableringsuppdraget, i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd uppgick i december 2017 till 147 466 vilket var en minskning med 8 410 personer (5,4 procent) jämfört med december 2016 (se tabell 1 nedan). Antalet personer som får arbetslöshetsersättning har också minskat. Det genomsnittliga antalet personer per månad som fått arbetslöshetsersättning uppgår för 2017 till 85 353 vilket är en minskning med 3,3 procent jämfört med år 2016 (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).  

De minskade utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd motverkas delvis av högre utgifter. Utgifterna för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 uppgår för 2017 till 1 009 miljoner kronor vilket är en ökning med 498 miljoner kronor (97,7 procent) från föregående år. För anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska progam och insatser är utfallet 473 miljoner kronor (5,2 procent) högre jämfört med 2016.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av december till 365 889 personer, vilket är en minskning med 6 343 personer (1,7 procent) jämfört med december 2016. Minskningen avser framför allt antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget som minskade med 5 042 personer (1,6 procent). Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget minskade med 1 301 personer (2,2 procent) jämfört med december 2016.  

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 5 042 personer jämfört med december 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 1 453 personer (0,5 procent) jämfört med december 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 948 personer (3,7 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 401 personer (4,8 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 3 924 personer (2,4 procent). Antalet inskrivna män har minskat med 10 267 personer (4,9 procent).

Jämfört med statens budget, inklusive vår- och höständringsbudget, för 2017 blev utfallet för utgiftsområdet preliminärt 4 121 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än beräknat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
December 2017 December 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 57 600 58 901 -1 301 -2,2
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 19 923 19 315 608 3,1
- varav öppet arbetslösa 37 677 39 586 -1 909 -4,8
Utanför etableringsuppdraget 308 289 313 331 -5 042 -1,6
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 147 466 155 876 -8 410 -5,4
- varav öppet arbetslösa 160 823 157 455 3 368 2,1
Totalt antal inskrivna 365 889 372 232 -6 343 -1,7

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
December 2017 December 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 42 496 48 991 -6 495 -13,3
-därav födda i Sverige 29 506 35 946 -6 440 -17,9
-därav utrikes födda 12 990 13 045 -55 -0,4
Utanför åldersgruppen 18-24 år 265 793 264 340 1 453 0,5
-därav födda i Sverige 127 095 132 043 -4 948 -3,7
-därav utrikes födda 138 698 132 297 6 401 4,8
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 308 289 313 331 -5 042 -1,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
December 2017 December 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 167 855 163 931 3 924 2,4
- därav inom etableringsuppdraget 25 623 23 517 2 106 9,0
- därav utanför etableringsuppdraget 142 232 140 414 1 818 1,3
Män 198 034 208 301 -10 267 -4,9
- därav inom etableringsuppdraget 31 977 35 384 -3 407 -9,6
- därav utanför etableringsuppdraget 166 057 172 917 -6 860 -4,0
Totalt antal inskrivna 365 889 372 232 -6 343 -1,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 272 - 272 71 548 - 983 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 838 - 7 8 502 348 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 472 - 414 26 791 - 1 781 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 682 190 9 554 473 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 466 - 10 17 194 92 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 133 66 1 009 498 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 116 3 1 296 - 292 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 463 - 84 6 032 - 370 6 216
Övriga anslag 102 - 15 1 171 48 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 - 7 119 2 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 40 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 2 63 - 2 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 56 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 67 0 741 36 738
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 30 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 1 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 53 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 - 3 30 10 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget