December 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 881 miljoner kronor i december, vilket är 100 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 34 661 miljoner kronor. Det är 1 267 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 13 339 miljoner kronor. Det är 773 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än 2016. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 11 499 miljoner kronor, vilket är 421 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 881 - 100 34 661 - 1 267 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 107 - 61 13 339 - 773 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 939 - 35 11 499 - 421 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 693 - 15 8 265 - 201 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 8 1 010 115 954
2:1 Pensionsmyndigheten 54 3 549 13 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget