December 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter år 2017 för sjukpenning och sjukersättning

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i december till 8 520 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor lägre än utfallet i december föregående år. Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader var 391 miljoner kronor lägre jämfört med december 2016. Det beror främst på skillnader mellan åren när det gäller utbetalningstidpunkter för ersättningen. Även utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. var lägre i december jämfört med motsvarande period 2016.  

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 101 863 miljoner kronor, vilket är 3 750 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. år 2017 uppgår preliminärt till 37 673 miljoner kronor, vilket är 1 979 miljoner kronor (5,0 procent) lägre än utfallet föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för december till 10,1 dagar, vilket är 7,2 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2016.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att fler sjukfall avslutas tidigare. Samtidigt ökar andelen längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av september totalt uppgick till 170 846. Det var en minskning med 9,4 procent från september 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 41,1 procent vilket kan jämföras med 36,3 procent i september 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår preliminärt till 47 688 miljoner kronor år 2017. Det är 1 736 miljoner kronor (3,5 procent) lägre jämfört med 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i december till 312 977. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med december 2016. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i december till 2,3 vilket är en minskning med 29,1 procent jämfört med december 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet uppgick för december till 26,2 dagar. Det är en minskning med 5,9 procent jämfört med december 2016.

Jämfört med statens budget, inklusive vår- och höständringsbudget, för 2017 blev utfallet för utgiftsområdet preliminärt 5 308 miljoner kronor (5,0 procent) lägre än beräknat. Det lägre utfallet avser framför allt anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 10,1 10,8 -7,2
- Kvinnor 13,3 14,3 -6,9
- Män 6,9 7,5 -7,8

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 170 846 188 633 -9,4
Därav längre än ett år 70 252 68 491 2,6
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 41,1 36,3

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 312 977 331 236 -5,5
- Kvinnor 181 177 192 384 -5,8
- Män 131 800 138 852 -5,1

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
December 2017 December 2016 Förändring %
Totalt 2,3 3,2 -29,1
- Kvinnor 2,3 3,3 -30,6
- Män 2,3 3,1 -27,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 26,2 27,8 -5,9
- Kvinnor 31,6 33,6 -5,9
- Män 20,9 22,1 -5,6

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 520 - 886 101 863 - 3 750 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 183 - 255 37 673 - 1 979 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 908 - 167 47 688 - 1 736 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 249 - 5 3 007 - 111 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 173 19 2 712 - 202 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 84 - 391 890 90 901
2:1 Försäkringskassan 802 - 85 8 439 174 8 424
Övriga anslag 121 - 2 1 454 14 1 484
1:3 Handikappersättningar 112 - 1 1 350 7 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 2 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 66 5 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget