December 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i december till 137,3 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än i december 2016.

De preliminära utgifterna för 2017 uppgår till 938,9 miljarder kronor, en ökning med 21,6 miljarder kronor jämfört med 2016. Bland annat har statsbidragen till kommunerna ökat med 12,2 miljarder kronor och utgifterna för statsskuldsräntorna har ökat med 8,8 miljarder kronor. Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning samt ålderdom minskade dock totalt med 5,0 miljarder kronor.

Jämfört med statens budget inklusive ändringsbudgetarna blev det preliminära årsutfallet för utgifterna i statens budget 49,3 miljarder lägre än anvisat. För flera utgiftsområden har utgifterna blivit lägre. Nedan listas några:

__________________________________________________________________________________

Utgiftsområde                                             Skillnad mot statens budget       Skillnad
                                                                     inkl. ändringsbudgetar (mdkr)
__________________________________________________________________________________

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg                        3,0                             4,3 %
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och                         5,3                             5,0 %
    funktionsnedsättning
13 Jämställdhet och nyanlända                                         8,8                           26,8 %
     invandrares etablering
14 Arbetsmarknad och arbetsliv                                       4,1                             5,4 %
15 Studiestöd                                                                        2,7                           12,2 %
16 Utbildning och universitetsforskning                          2,0                              2,7 %
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och               3,0                           44,1 %
    byggande samt konsumentpolitik
20 Allmän miljö- och naturvård                                         1,1                           12,7 %
22 Kommunikationer                                                          2,0                              3,7 %
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel                1,0                              5,6 %
26 Statsskuldsräntor m.m.                                                 5,9                            35,8 %
27 Avgiften till Europeiska unionen                                  5,4                            18,1 %
Övriga utgifter                                                                      4,9                                -
__________________________________________________________________________________
Summa                                                                                 49,3                 

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 209 254 13 438 766 13 316
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 21 0 136 0 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 38 0 873 5 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 86 1 777 57 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 10 2 83 15 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 93 5 90
3:1 Sametinget 4 0 46 8 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 700 191 7 604 513 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 47 2 735 119 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 13 - 1 89 13 95
6:2 Justitiekanslern 5 1 44 3 49
6:3 Datainspektionen 8 4 55 5 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 20 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 172 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 102 0 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 2 14 0 15
8:1 Presstöd 10 6 544 25 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 32 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 0 16 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 413 - 95 15 269 234 15 284
1:1 Statskontoret 14 4 96 10 94
1:2 Kammarkollegiet 7 2 59 9 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 166 - 79 12 641 166 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 3 64 2 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 19 - 18 161 - 4 161
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 2 546 - 24 555
1:10 Bidragsfastigheter 36 22 198 7 193
1:11 Finansinspektionen 50 0 541 48 537
1:12 Riksgäldskontoret 24 5 263 - 19 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 30 - 7 328 8 324
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 21 31 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 11 - 1 77 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 - 1 3 0 3
3 Skatt, tull och exekution 879 89 11 043 204 11 024
1:1 Skatteverket 547 64 7 370 148 7 375
1:2 Tullverket 148 48 1 759 44 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 184 - 22 1 915 12 1 904
4 Rättsväsendet 4 440 - 19 43 981 1 692 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 355 7 22 914 1 029 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 140 0 1 340 142 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 138 - 17 1 494 56 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 - 5 655 16 648
1:5 Sveriges Domstolar 544 - 12 5 508 112 5 520
1:6 Kriminalvården 804 4 8 572 377 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 2 109 13 111
1:8 Rättsmedicinalverket 45 - 1 408 14 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 6 1 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 1 40 - 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 2 91 - 21 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 293 - 1 2 654 - 94 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 13 5 64 1 75
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 - 2 47 25 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 16 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 8 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 7 2 43 24 92
5 Internationell samverkan 222 35 1 944 - 126 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 130 27 1 378 - 134 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 0 130 5 151
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 13 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 3 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 34 4 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 1 45 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 25 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 17 0 17
1:9 Svenska institutet 22 - 1 121 19 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 3 0 15 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 34 6 164 - 19 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 058 1 054 50 431 1 065 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 4 590 1 754 33 109 6 915 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 394 59 1 074 78 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 972 1 205 10 120 821 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 241 49 583 - 17 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 0 25 0 25
1:7 Officersutbildning m.m. 35 - 6 204 5 212
1:8 Försvarets radioanstalt 94 - 11 1 017 101 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 1 176 1 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 3 - 7 67 - 22 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 1 8
2:1 Kustbevakningen 117 - 22 1 167 54 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 34 19 75 50 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 7 5 13 2 21
2:4 Krisberedskap 328 3 1 144 101 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 151 - 8 1 102 49 1 072
2:7 Statens haverikommission 5 0 43 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 58 - 6 377 - 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 7 1 59 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 1 984 - 185 - 7 085
7 Internationellt bistånd 6 201 - 3 072 36 699 4 728 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 6 066 - 3 069 35 393 4 671 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 107 - 2 1 115 44 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 15 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 14 0 111 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 - 2 51 6 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 4 0 14 0 16
8 Migration 6 135 - 495 39 801 - 1 450 39 421
1:1 Migrationsverket 597 - 92 5 950 - 27 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 499 - 1 080 30 430 - 2 779 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 391 237 738 318 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 72 6 839 222 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 4 246 113 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 107 30 806 227 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 1 256 - 3 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 26 10 146 89 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 389 389 389 389 390
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 259 1 065 67 416 4 045 70 444
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 0 - 4 32 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 12 3 83 5 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 22 13 147 10 141
1:4 Tandvårdsförmåner 514 34 5 782 253 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 25 606 3 535 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 357 137 2 913 - 649 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 27 - 42 433 - 46 485
1:8 Bidrag till psykiatri 27 23 1 167 182 1 209
1:9 Läkemedelsverket 13 2 133 - 2 132
1:10 E-hälsomyndigheten 22 - 4 170 44 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 8 374 2 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 86 29 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 3 - 3 74 - 68 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 8 1 58 1 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 24 3 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 1 389 - 115 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 13 162 - 126 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 515 680 23 310 1 798 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 105 57 2 302 - 109 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 92 - 9 979 31 1 052
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 10 - 52 758 50 862
5:1 Barnombudsmannen 1 2 25 0 25
5:2 Barnets rättigheter 6 6 23 - 6 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 20 10 195 38 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 34 2 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 96 55 545 64 547
8:1 Socialstyrelsen 102 - 6 632 62 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 92 16 679 80 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 520 - 886 101 863 - 3 750 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 183 - 255 37 673 - 1 979 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 908 - 167 47 688 - 1 736 48 707
1:3 Handikappersättningar 112 - 1 1 350 7 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 249 - 5 3 007 - 111 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 2 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 173 19 2 712 - 202 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 84 - 391 890 90 901
2:1 Försäkringskassan 802 - 85 8 439 174 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 66 5 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 881 - 100 34 661 - 1 267 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 107 - 61 13 339 - 773 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 939 - 35 11 499 - 421 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 693 - 15 8 265 - 201 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 8 1 010 115 954
2:1 Pensionsmyndigheten 54 3 549 13 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 279 146 88 660 2 554 89 387
1:1 Barnbidrag 2 318 84 27 287 938 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 331 36 41 838 1 305 41 592
1:3 Underhållsstöd 218 - 10 2 521 - 123 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 16 5 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 5 928 17 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 333 9 3 939 179 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 7 468 230 7 468
1:8 Bostadsbidrag 373 1 4 664 2 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 814 279 23 930 4 730 32 705
1:1 Etableringsåtgärder 1 - 31 207 77 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 981 229 15 167 3 154 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 472 110 5 355 1 129 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 315 - 26 2 536 302 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 7 228 20 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 14 2 109 7 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 6 60 6 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 1 234 2 248
4:1 Åtgärder mot segregation 5 5 34 34 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 272 - 272 71 548 - 983 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 838 - 7 8 502 348 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 472 - 414 26 791 - 1 781 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 682 190 9 554 473 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 466 - 10 17 194 92 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 - 7 119 2 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 133 66 1 009 498 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 40 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 2 63 - 2 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 56 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 116 3 1 296 - 292 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 463 - 84 6 032 - 370 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 67 0 741 36 738
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 30 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 1 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 53 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 - 3 30 10 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 1 485 - 76 19 689 203 22 434
1:1 Studiehjälp 328 5 3 430 107 3 428
1:2 Studiemedel 915 - 89 13 061 177 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 142 - 12 1 879 41 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 356 - 227 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 51 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 5 2 28 0 27
1:7 Studiestartsstöd 5 5 24 24 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 84 14 845 81 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 14 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 6 908 - 463 71 066 5 041 73 058
1:1 Statens skolverk 198 120 1 031 412 1 056
1:2 Statens skolinspektion 48 1 401 2 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 114 - 7 723 33 711
1:4 Sameskolstyrelsen 4 1 45 6 43
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 624 443 3 168 1 124 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 82 36 226 - 161 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 41 38 4 530 - 78 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 21 - 30 180 - 4 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 2 95 4 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 20 - 79 140 - 137 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 17 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 109 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 372 430 1 128 40 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 192 22 2 034 65 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 20 - 9 162 102 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 2 297 982 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 5 - 10 24 - 7 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18 18 18 18 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 625 - 1 355 4 053 1 472 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 42 42 156 156 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 19 3 137 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 6 - 8 143 4 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 684 37 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 2 067 31 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 982 60 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 2 120 32 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 2 040 58 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 504 23 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 670 37 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 580 24 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 337 36 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 1 082 16 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 484 49 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 854 29 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 696 23 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 506 23 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 1 082 34 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 500 23 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 644 9 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 369 6 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 634 20 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 227 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 1 029 17 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 323 5 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 - 2 770 15 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 254 4 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 526 7 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 235 4 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 23 - 5 240 - 10 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 93 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 894 28 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 139 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 - 3 583 9 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 105 2 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 197 3 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 49 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 98 3 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 32 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 477 18 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 67 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 408 6 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 62 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 433 8 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 92 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 375 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 63 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 373 10 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 53 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 - 10 298 - 11 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 47 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 - 4 344 6 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 48 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 3 158 6 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 63 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 128 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 396 9 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 58 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 25 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 259 14 3 153 103 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 113 15 499 - 25 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 4 404 13 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 214 9 2 521 59 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 729 76 5 787 68 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 5 151 8 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 12 - 112 383 18 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 28 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 171 556 - 9 551
3:7 Institutet för rymdfysik 6 1 54 0 54
3:8 Kungl. biblioteket 32 - 9 367 17 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 4 4 41 8 46
3:10 Sunet 11 8 44 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 6 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 11 3 37 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 98 - 15 106
4:1 Internationella program 7 4 79 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 5 31 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 3 0 10 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 - 1 17 - 5 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 683 - 74 14 478 407 14 521
1:1 Statens kulturråd 8 1 43 0 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 44 - 17 336 - 20 336
1:3 Skapande skola 15 4 187 5 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 10 - 2 36 - 3 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 - 5 5 - 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 5 - 2 1 421 105 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 - 1 14 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 1 007 17 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 0 191 2 191
2:3 Statens musikverk 13 - 1 118 6 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 19 - 6 146 9 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 - 4 117 - 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 0 66 6 66
4:1 Statens konstråd 0 0 8 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 11 0 33 - 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 1 28 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 3 0 21 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 24 7 395 15 396
6:1 Riksarkivet 41 7 398 16 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 - 3 228 10 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 93 22 252 - 2 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 - 14 1 122 8 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 254 3 254
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 58 7 58
8:4 Riksutställningar 6 - 3 46 7 43
8:5 Forum för levande historia 8 - 8 56 - 1 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2 0 10 1 10
9:2 Stöd till trossamfund 9 3 88 - 2 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 7 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 - 1 21 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 6 - 1 46 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 0 41 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 3 - 17 242 - 35 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 34 34 35
13:1 Stöd till idrotten 0 - 20 1 935 12 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 22 17 49 17 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 2 - 39 23 - 37 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 0 3 851 40 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 0 49 19 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 175 - 37 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 38 1 154 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 6 0 48 2 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 501 260 3 800 741 6 805
1:1 Bostadspolitisk utveckling 51 50 59 48 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 1 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 39 6 231 11 244
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 4 46 1 46
1:6 Lantmäteriet 52 4 547 35 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 250 153 409 258 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 1 800 - 50 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 78 55 462 439 2 700
2:1 Konsumentverket 18 3 155 14 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 - 1 43 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 22 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 3 1 18 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 1 0 2 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen - 2 - 3
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum - 5 - 10
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
19 Regional tillväxt 622 - 7 2 807 193 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 377 14 1 396 - 77 1 558
1:2 Transportbidrag 9 - 31 396 11 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 237 11 1 015 243 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 1 0 - 1 16
20 Allmän miljö- och naturvård 1 484 8 7 778 479 8 913
1:1 Naturvårdsverket 52 10 455 29 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 167 19 353 24 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 148 8 972 20 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 35 6 682 178 868
1:5 Miljöforskning 13 4 76 - 5 80
1:6 Kemikalieinspektionen 32 8 253 18 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 4 271 56 272
1:8 Supermiljöbilspremie 101 44 451 103 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 28 3 225 2 227
1:10 Klimatanpassning 10 1 105 - 6 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 65 - 30 774 41 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 45 - 55 194 - 16 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 9 4 32 - 1 34
1:14 Hållbara städer 0 0 4 - 3 5
1:15 Skydd av värdefull natur 286 - 205 1 268 - 75 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 24 - 5 230 6 230
1:17 Klimatinvesteringar 345 168 669 98 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 4 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 11 3 60 6 61
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 96 24 700 21 713
1:11 (2016) Inspire - 3 - 19
21 Energi 603 137 2 987 266 3 080
1:1 Statens energimyndighet 29 3 288 10 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 28 - 17 223 - 20 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 9 0 10
1:4 Energiforskning 230 50 1 453 112 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 50 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 14 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 14 - 3 113 6 119
1:8 Energiteknik 266 144 620 234 643
1:9 Elberedskap 30 - 30 165 - 32 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 2 1 25 5 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 25 0 25
22 Kommunikationer 7 871 - 894 53 117 3 030 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 4 588 258 22 692 2 464 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 750 - 464 21 055 521 21 556
1:3 Trafikverket 148 26 1 314 66 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 12 0 80 1 83
1:7 Trafikavtal 34 - 68 850 98 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 48 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 91 - 449 1 568 442 1 449
1:12 Transportstyrelsen 185 - 21 2 078 2 2 093
1:13 Trafikanalys 12 0 60 - 6 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 26 - 151 1 035 - 88 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 113 - 6 1 482 - 4 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 2 - 1 28 0 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 15 - 12 130 - 4 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 12 3 23 3 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 20 9 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 33 - 23 87 - 29 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 22 15 72 18 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 7 535 5 297 17 226 1 328 18 242
1:1 Skogsstyrelsen 46 0 406 - 14 403
1:2 Insatser för skogsbruket 51 17 286 - 48 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 3 118 4 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 106 2 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 16 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 24 - 12 128 - 11 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 9 9 45 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 74 41 603 64 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 4 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 049 4 925 7 280 831 7 504
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 23 10 126 - 15 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 13 10 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 19 16 179
1:14 Livsmedelsverket 33 2 322 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - 15 - 26 84 - 16 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 0 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 578 200 3 145 348 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 371 190 1 919 316 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 55 3 72 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 11 - 12 105 0 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 820 19 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 - 15 557 - 10 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 38 - 182
24 Näringsliv 998 249 6 418 527 6 856
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 3 224 3 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 671 238 2 862 217 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:4 Tillväxtverket 29 3 279 8 273
1:5 Näringslivsutveckling 71 - 25 448 - 49 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 11 - 7 57 - 27 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 - 7 200 4 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 4 0 14 1 14
1:11 Bolagsverket 2 1 20 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 143 - 5 143
1:14 Konkurrensforskning 8 1 14 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 9 8 25 11 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 17 10 37 19 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 309 30 309
1:21 Patent- och registreringsverket 36 36 307 307 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 24 0 25
2:2 Kommerskollegium 14 0 83 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 38 - 2 349 - 8 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 - 4 67 5 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 019 105 566 12 216 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 94 657 4 977 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 902 238 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 7 000 7 000 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 722 2 103 10 569 8 826 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 724 2 102 10 504 8 836 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 64 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 056 - 423 24 224 - 6 125 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 056 - 423 24 224 - 6 125 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 101 405 5 119 940 412 39 573 980 010
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103 127 3 016 929 843 30 747 963 603
Riksgäldskontorets nettoutlåning 33 634 - 2 396 - 2 945 - 17 710 8 226
Kassamässig korrigering 2 240 3 154 1 480 - 312 0
Totala utgifter 137 279 5 877 938 947 21 551 988 236
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget