November 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Högre utgifter för assistansersättningen i november jämfört med föregående år

Utfallet blev 1 023 miljoner kronor (26,5 procent) högre än i november 2016 och uppgick till 4 883 miljoner kronor. Av det högre utfallet avser 899 miljoner kronor anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning.  I oktober 2016 ändrades utbetalningsrutinen för assistansersättningen från preliminära förskottsutbetalningar till efterskottsbetalning. Detta medförde en förskjutning av utbetalningarna och ett utfall på 781 miljoner kronor i november 2016. Det kan jämföras med ett utfall på 1 679 miljoner kronor för assistansersättningen i november innevarande år.  

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 61 157 miljoner kronor. Det är 2 980 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under perioden januari–november till 23 477 miljoner kronor, det är 3 370 miljoner kronor (16,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor högre i januari 2017 jämfört med januari 2016. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Vidare har bidragsutbetalningarna under innevarande år ökat mot bakgrund av överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag för kostnaderna för läkemedelsförmånerna år 2016 respektive 2017.  

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden januari–november till 2 557 miljoner kronor vilket är 786 miljoner kronor (23,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–november till 20 795 miljoner kronor vilket är 1 118 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period föregående år.

I början av 2016 utbetalades 1 000 miljoner kronor på anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016). Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen var begränsad till 2016 och påverkar därmed skillnaden i utfallet för utgiftsområdet mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 883 1 023 61 157 2 980 70 444
1:4 Tandvårdsförmåner 497 - 99 5 268 219 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 23 447 3 370 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 76 13 2 557 - 786 3 229
1:8 Bidrag till psykiatri 6 4 1 140 158 1 209
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 679 899 20 795 1 118 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 48 29 2 197 - 166 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 29 17 749 102 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 389 - 5 5 004 - 35 5 869
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 3 32 5 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 2 71 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 125 - 3 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 21 - 20 406 - 3 485
1:9 Läkemedelsverket 12 0 120 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 12 - 1 148 48 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 32 - 4 343 10 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 79 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 3 71 - 65 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 50 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 21 3 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 4 - 4 384 - 116 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 5 154 - 113 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 9 886 39 1 052
5:1 Barnombudsmannen 3 1 24 - 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 17 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 2 176 28 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 30 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 52 1 449 9 547
8:1 Socialstyrelsen 60 7 530 67 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 53 4 587 64 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt