November 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev i november 3 338 miljoner kronor, vilket är 258 miljoner kronor högre än i november 2016. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) ökade med 562 miljoner kronor medan utgifterna för asylsökandes boende minskade med 352 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari–november till 33 666 miljoner kronor. Det är 955 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har minskat med 1 699 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 3 699 miljoner kronor medan ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 2 000 miljoner kronor. Orsaken till att utgifterna för boendet minskat är att antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 42 892 (35,0 procent) sedan årsskiftet.

Att ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting fortsatt att öka, trots att antalet asylsökande minskat och att ett nytt ersättningssystem trätt i kraft från och med den första juli, beror på att det finns en balans av äldre ersättningar till kommunerna. Dessa betalas ut allteftersom Migrationsverket hinner hantera dem. Det är också anledningen till att regeringen föreslagit att anslaget tillförs ytterligare cirka 6,3 miljarder kronor i höständringsbudget. Dels räknar regeringen med att Migrationsverket hinner med att hantera fler ansökningar om ersättningar än vad som tidigare antagits, dels uppgår ansökningarna om ersättning för ensamkommande barn från kommunerna till ett högre belopp än vad som antogs i den ursprungliga budgetpropositionen för 2017 och proposition vårändringsbudget för 2017.

Asylsökande m.m. januari-november 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande november 2 096 2 238 -142 -6,3
- varav män 1 317 1 337 -20 -1,5
- varav kvinnor 779 901 -122 -13,5
- varav ens. barn och unga 133 109 24 22,0

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-november 23 728 26 952 -3 224 -12,0
- varav män 14 441 16 194 -1 753 -10,8
- varav kvinnor 9 287 10 758 -1 471 -13,7
- varav ens. barn och unga 1 236 2 091 -855 -40,9
- varav pojkar 966
- varav flickor 270

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-november 2017 123 331 134 936 -11 605 -8,6
-varav asyl 33 006 62 532 -29 526 -47,2
-varav anhöriga till asylsökande 17 100 13 640 3 460 25,4
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 8 967 6 471 2 496 38,6
-varav arbetsmarknad 29 884 23 080 6 804 29,5

Källa: Migrationsverket

Jan-okt 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 79 816 122 708 -42 892 -35,0
- varav ensamkommande barn och unga 6 592 23 676 -17 084 -72,2

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 3 338 258 33 666 - 955 39 421
1:1 Migrationsverket 531 - 30 5 352 65 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 554 211 25 932 - 1 699 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 347 81 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 77 20 767 216 958
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 390
Övriga anslag 175 58 1 268 382 1 472
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 12 218 109 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 110 31 700 197 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 4 231 - 4 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 15 12 120 79 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt